TPS MONSTER

WHERE PERFORMANCE BEGINS

TPS MONSTER

กล่องเสริม (Option)

TPS MONSTER กล่องที่ช่วยในการควบคุมลิ้นไฟฟ้าโดยกล่องที่ควบคุมเครื่องยนต์จะสั่งการหัวฉีดและระบบจุดระเบิด หากจะให้ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อไฟฟ้าจะต้องต่อกล่องควบคุมลิ้นไฟฟ้าอีกกล่อง เท่านี้ปัญหาลิ้นที่ไม่ทำตามเท้าเราก็จะหมดไป

เทคโนโลยี Drive By Wire ไม่ได้มีแค่ลิ้นปีกผีเสื้อ แต่กำลังพัฒนาไปสู่ระบบอื่นๆ อย่าง Brake by Wire หรือเบรกไฟฟ้า Steer by wire พวงมาลัยไฟฟ้า ซึ่งอนาคตรถยนต์คงจะถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แทบทั้งคัน เมื่อถึงเวลานั้นเราอาจจะต้องโมฯ คอมในรถ หลังจากโมฯ เครื่องยนต์ด้วยก็ได้