BEST DRIVER

1. วิเคราะห์การขับรถผ่าน OBD || Port โดยทำการวิเคราะห์ดังนี้

2. การให้คะแนนการขับรถ โดยใช้รอบเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับเกียร์ในขณะนั้น
บันทึกและเตือน เมื่อมีการใช้รอบและความเร็วเกินค่าที่ตั้งไว้

3. บันทึกและเตือน หากอุณหภูมิรถยนต์เกินค่าที่ตั้งไว้

4. คำนวนการใช้น้ำมันแบบ realtime
และแสดงผลรวมการใช้น้ำมันแบบ kท/ใ ในทุกๆรอบการขับ

5. มี Backdoor เพื่อตั้งค่าและดูค่าแบบ reatime พร้อมแสดงตำแหน่งรถยนต์บนแผนที่
รวมถึงดู Datalog ของรถยนต์แต่ละคันได้

6. มี input เพื่อต่อกับ temp sensor เพื่อดูอุณหภูมิในห้องสินค้า
ติดตั้งง่ายเพียง เสียบที่ OBD II

7. Mobile application แสดงให้คนขับรถรับทราบ โดยติดต่อผ่าน Bluetooth