BMS (Battery Management System)

BMS : BATTERY MANGEMENT SYSTEM

          BMS : BATTERY MANGEMENTSYSTEM   ระบบจัดการทำงานแบตเตอรี่ พัฒนาโดยบริษัท ECU-SHOP 1 จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) โดย BMS ได้ออกแบบให้รองรับ แบตเตอรี่ขนาด 380 Volt 100 Ah 102 Cells มาพร้อมกับระบบIMD (Insulation Monitoring Device) ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วลงตัวถังรถ โดยการทำงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฟฟ้ารั่วลงตัวถังรถจะทำการเตือนหรือตัดไฟฟ้า + High Volt และ – High Volt เพื่อป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดย BMS สื่อสารการทำงานผ่านCAN BUS ที่พัฒนาโดยบริษัท ECU=SHOP 1 จำกัด