RMU

WHERE PERFORMANCE BEGINS

บรรยายการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ก่อนจบการศึกษา

ว่าทีบัญฑิต ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม จำนวน 25 คน เข้าร่วมฟังบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางก่อนจบการศึกษา