I-VTEC

WHERE PERFORMANCE BEGINS

I-VTEC

กล่องเสริม (Option)

I-VTEC เป็นกล่องควบคุมการทำงานแบบ PID CONTROL โดยมีการตรวจสอบตำแหน่งของ CAM ถึงแม้รอบเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลง หรือ แรงดันน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งของ CAM ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ