อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ปั้นทักษะ เสริมความรู้เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า”

หัวข้อบรรยาย

Company Profile

หัวข้อบรรยาย 1

  • ระบบไฟฟ้า On-grid
  • IPS
  • Cloud
  • EV power bank 
  •  

หัวข้อบรรยาย 2

  • ส่วนประกอบต่างๆของรถ EV และประเภทของรถ EV  

หัวข้อบรรยาย 3

  • EV Conversion
  • การคำนวนค่ากำลังมอเตอร์ (บรรยายโดย มารุต วิเศษสิงห์ Mechanical Engineer )
  • การคำนวนทางไฟฟ้า (บรรยายโดยนายศรัณย์ ยิ้มศรีเจริญกิจ R&D Engineer)

เอกสาร